Wersja do wydrukuSend by emailWersja PDF

Obiecujące wyniki testów odwiertów w Rumunii – realizacja zobowiązań koncesyjnych

28 kwietnia 2015

Serinus Energy zakończył testy odwiertu Moftinu-1002bis na polu Satu Mare w Rumunii. Przepływ gazu, od razu po jego rozpoczęciu, wyniósł niemal 80 tys. m sześc. dziennie. Potwierdziły się również bardzo dobre wyniki wcześniej testowanego odwiertu Moftinu-1001. Wobec tak obiecujących rezultatów Serinus rozpocznie pozyskiwanie zgody na kolejną fazę poszukiwań oraz na wydzielenie w jej ramach koncesji produkcyjnej.

Wartość średnio 79,3 tys. m sześc. gazu dziennie utrzymywała się przez pierwsze pół godziny testów odwiertu Moftinu-1002bis, zaś wcześniej wykonany odwiert Moftinu-1001 uzyskał maksymalny przepływ gazu na poziomie 209,5 tys. m sześc. dziennie. Potwierdzone zostało istnienie węglowodorów w czterech testowanych strefach. Spółka szacuje, że złoża mogą kryć w sobie nawet 764 miliony metrów sześciennych gazu, a nie jak szacowano 297 miliony metrów sześciennych gazu zasobów perspektywicznych (nie obarczonych ryzykiem, dla P50). Jednocześnie w wyniku możliwych stymulacji, oczekuje się, że wydajność może wzrosnąć.

„Testy odwiertów Moftinu zaowocowały bardzo dobrymi wynikami. Zgromadzone wokół nich zasoby oraz uzyskana wydajność pozwalają z optymizmem myśleć o wydobyciu komercyjnym. Dane uzyskane z

testów w Rumunii pokazują, że po Ukrainie i Tunezji także ta inwestycja była celna i aktywo może okazać się jednym z najważniejszych w naszym portfelu. Wszystko wskazuje na to, że w perspektywie kilkunastu miesięcy rozpoczniemy tam produkcję. To naprawdę dobre informacje dla naszych akcjonariuszy. Wierzymy, że dalszy rozwój w Rumunii przełoży się na wzrost wartości Serinus Energy.” – powiedział Jakub Korczak, Wiceprezes ds. Relacji Inwestorskich i Dyrektor Operacji w Europie Środkowo-Wschodniej.

Odwierty Moftinu-1001 i Moftinu-1002bis wraz z przeprowadzonym pod koniec 2014 r. na obszarze Santau programem badań sejsmicznych 3D, obejmującym 180 km², oraz przygotowanymi odpowiednimi dokumentami dla administracji państwowej, będą stanowiły wypełnienie zobowiązań w zakresie prac na koncesji Satu Mare. Otrzymanie pisemnego potwierdzenia wypełnienia tych zobowiązań spodziewane jest w maju 2015 r. Firma planuje rozpocząć wyłączne negocjacje z władzami rumuńskimi dotyczące trzeciego etapu poszukiwawczego. Ponadto, o ile ostateczne wyniki z dwóch odwiertów będą zachęcające i uzyskane zostanie przedłużenie koncesji Satu Mare, Spółka wystąpi o ustanowienie Koncesji Wydobywczej dla obszaru Moftinu.

Satu Mare to blok poszukiwawczy o powierzchni 3095,85 km², a właścicielem 60 proc. bloku i jego operatorem jest Winstar Satu Mare SRL – spółka całkowicie zależna Serinus (100 proc. udziału). Koncesja obejmuje
znaczną liczbę odkryć węglowodorów, w tym złoże ropy Santau. Spółka wytypowała ponad 50 obiektów poszukiwawczych i potencjalnie poszukiwawczych do wierceń.

O Serinus Energy

Serinus Energy to międzynarodowa spółka wydobywająca oraz poszukująca ropy naftowej i gazu, posiadająca zdywersyfikowany portfel projektów na Ukrainie, w Brunei, Tunezji i Rumunii: 12 koncesji na 3 kontynentach. Średnia miesięczna produkcja z aktywów na Ukrainie (gaz ziemny) i w Tunezji (ropa naftowa) wynosi ponad 5.000 baryłek ekwiwalentu ropy dziennie (boepd), zaś rezerwy 2P dla Ukrainy i Tunezji wynoszą 20,6 milionów baryłek ekwiwalentu ropy (MMboe). W ciągu 3 lat od rozpoczęcia inwestycji na Ukrainie produkcja wzrosła ponad pięciokrotnie. Serinus Energy jest notowany na dwóch parkietach: na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) oraz na Giełdzie Papierów Wartościowych w Toronto (TSX). Głównym akcjonariuszem Spółki jest Kulczyk Investments S.A. – międzynarodowy dom inwestycyjny, założony przez polskiego przedsiębiorcę dr. Jana Kulczyka.

Stwierdzenia dotyczące przyszłości (Forward-looking Statements)

Niniejsza informacja zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłych zdarzeń, prezentowane z perspektywy dnia publikacji niniejszej informacji, odnoszące się do przyszłych działań Spółki lub jej spółek zależnych, jak też odnoszących się do określonych odwiertów wykonanych lub które będą wykonywane, lub do badań sejsmicznych, które nie stanowią lub nie mogą stanowić danych historycznych. Mimo, że przedstawiciele Spółki uznają założenia zawarte w stwierdzeniach dotyczących przyszłości za racjonalne, potencjalne wyniki sugerowane w powyższych stwierdzeniach odznaczają się znacznym poziomem ryzyka i niepewności, i nie można stwierdzić, że faktyczne rezultaty okażą się zgodne z powyższymi stwierdzeniami dotyczącymi przyszłości. Do czynników, które mogą uniemożliwić bądź utrudnić ukończenie spodziewanych działań Spółki, zaliczają się: prawdopodobieństwo wystąpienia problemów technicznych i mechanicznych w trakcie realizacji projektów, zmiany cen produktów, nieuzyskanie wymaganych prawem zgód, sytuacja finansowa na rynku lokalnym i międzynarodowym, jak również ryzyka związane z ropą naftową i gazem, ryzyka finansowe, polityczne i gospodarcze występujące na obszarach działania Spółki oraz wszelkie inne ryzyka nieprzewidziane przez Spółkę albo nieujawnione w dokumentach przez nią opublikowanych. Ze względu na fakt, że stwierdzenia dotyczące przyszłości odnoszą się do przyszłych wydarzeń i uwarunkowań, z natury odznaczają się one z ryzykiem i niepewnością, a faktyczne rezultaty mogą się znacznie różnić od informacji zawartych w niniejszych stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Spółka nie jest zobowiązana do aktualizacji lub korekty stwierdzeń dotyczących przyszłości zawartych w niniejszej informacji, tak żeby odzwierciedlały one stan po publikacji niniejszej informacji, chyba że jest to wymagane przepisami prawa.