Wersja do wydrukuSend by emailWersja PDF

UŁATWIENIA W PROWADZENIU WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI

11 czerwca 2014

Mniej obowiązków informacyjnych, uproszczenie regulacji oraz wsparcie inwestycji przedsiębiorców to główne założenia projektu ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej. Dokument został przyjęty przez Radę Ministrów 10 czerwca 2014 r.


W projekcie przygotowanym przez Ministerstwo Gospodarki zostało zawarte ponad 40 rozwiązań z obszaru prawa gospodarczego znacznie ułatwiające prowadzenie działalności przez przedsiębiorców. Nowe regulacje pociągną za sobą zmianę w około 30 innych ustawach. Praca legislacyjna ma jednak przynieść wymierne korzyści. Już po pierwszym, pełnym roku obowiązywania ustawy oszczędności mogą wynieść nawet 900 mln zł, głównie opartych na redukcji obowiązków informacyjnych. Na zmianach skorzysta głównie sektor małych i średnich przedsiębiorstw.

- Zmniejszenie obowiązków informacyjnych jest wyrazem zaufania instytucji państwa do przedsiębiorców i daje wymierne korzyści w postaci obniżenia kosztów wykonywania działalności gospodarczej w Polsce – podkreśla wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński.

A oto niektóre z przyjętych propozycji:

PAKIET PORTOWY:

- zmniejszenie uciążliwości importowych procedur kontrolnych towarów przez polskie porty morskie (co do zasady przeprowadzanie czynności urzędowych - innych niż rewizja, badania laboratoryjne czy kwarantanna - niezbędnych do dopuszczenia

towaru do obrotu, nastąpi w ciągu 24 godzin od momentu przedstawienia towaru do kontroli granicznej. W szczególnych przypadkach - uzasadnionych bezpieczeństwem publicznym, ochroną życia i zdrowia ludzi, zwierząt oraz środowiska - termin będzie mógł być przedłużony do 48 godzin) – proponowane rozwiązanie skróci czas kontroli i w konsekwencji przyspieszy obrót towarem przez przedsiębiorcę

wydłużenie terminu na rozliczenie VAT w imporcie (propozycja polega na odejściu od terminu płatności podatku VAT od towarów importowanych w ciągu 10 dni od dnia powiadomienia przez organ celny o wysokości należności podatkowych na rzecz rozliczenia wraz ze składaniem deklaracji podatkowej VAT) - w projekcie ustawy rozwiązanie to przewidziane jest dla przedsiębiorców posiadających status upoważnionego przedsiębiorcy AEO,

ZMNIEJSZENIE OBOWIĄZKÓW ADMINISTRACYJNYCH I INFORMACYJNYCH W PRAWIE GOSPODARCZYM ORAZ REDUKCJA KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI:

- umożliwienie zachowania ważności orzeczenia lekarskiego przez nowego pracodawcę w przypadku zatrudnienia na podobne stanowisko (uproszczenie procedur związanych z zatrudnianiem pracownika),

- zniesienie obowiązku obligatoryjnego uzyskiwania przez przedsiębiorców potwierdzania zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R (zmniejszenie kosztów rozpoczynania działalności gospodarczej – obecnie jest to koszt 170 zł na podatnika),

- zastąpienie obecnego systemu rozliczania podatku dochodowego z tytułu użytkowania pojazdu służbowego do celów prywatnych uproszczonym systemem ryczałtowym (dwie proste stawki ryczałtu uzależnione od pojemności silnika
pojazdu - kwota zryczałtowanego miesięcznego podatku w wysokości 45 zł dla pojazdu o pojemności do 1600 cm3, powyżej tej pojemności - 72 zł),

- ograniczenie obowiązków statystycznych dla mikroprzedsiębiorców (zwolnienie z obowiązku przekazywania danych w roku rozpoczęcia działalności),

- zmniejszenie obowiązków płatników w zakresie ZUS (zniesienie obowiązku sprawdzania prawidłowości danych przekazywanych do ZUS, zniesienie obowiązku przekazywania informacji z raportów miesięcznych osobom bezrobotnym),

- zwolnienie pracowników z podatku dochodowego z tytułu uzyskania dowozu do zakładu pracy transportem zbiorowym (autobusem, busem), organizowanym przez pracodawcę (zmniejszenie obowiązków ewidencyjnych dla przedsiębiorców, ułatwienie rozliczeń podatkowych, zmniejszenie obciążeń podatkowych dla pracowników i zachęta do zatrudnienia),

- kontynuacja prac nad tzw. „kulturą oświadczeń” (zmiany w zakresie kolejnych ustaw umożliwiające składanie oświadczeń w miejsce dotychczas wymaganych zaświadczeń).

WSPARCIE INWESTYCJI:

- ułatwienie dostępu do ubezpieczeń eksportowych gwarantowanych przez Skarb Państwa – KUKE (m.in. zwiększenie pojemności katalogu składników pochodzenia krajowego o te, które nie są wydobywane i wytwarzane na terytorium RP lub gdy ich parametry wydobywane lub wytwarzane na terytorium RP nie odpowiadają parametrom określonym w kontrakcie eksportowym, co umożliwi zaliczenie do kontraktu eksportowego podlegającego wsparciu produktów z większym udziałem składnika zagranicznego),

- ułatwienie dostępu przedsiębiorców do finansowania inwestycji ze środków NFOŚiGW i wojewódzkich funduszy ((1) rozszerzenie przedmiotu poręczeń o spłaty pożyczek oraz spłaty odsetek od kredytów lub pożyczek, (2) objęcie dopłatami również opłat ustalanych w umowach leasingu; (3) umożliwienie udzielania wsparcia również przez WFOŚiGW, (4) udostępnienie środków przeznaczonych na finansowanie inwestycji proekologicznych wszystkim bankom chcącym uczestniczyć w systemie dystrybucji środków publicznych, niezależnie od ich wielkości, obrotów czy zakresu terytorialnego),

USPRAWNIENIE I UŁATWIENIE FIRMOM PROWADZENIA WYMIANY TRANSGRANICZNEJ:

- umożliwienie wydawania niepreferencyjnych świadectw pochodzenia, przez inne niż organy celne, podmioty, tj. Krajową Izbę Gospodarczą (zapewnienie możliwości wyboru przez eksportera miejsca uzyskania świadectwa, ułatwienie dostępu do tej usługi)

- umożliwienie samodzielnego wystawiania paszportów roślin szerszej grupie podmiotów,

- ułatwienie wwozu importowanych z państw trzecich produktów (zwiększenie dostępnych punktów granicznych dla produktów, które nie podlegają kontroli fitosanitarnej),

UŁATWIENIA W PODATKU AKCYZOWYM:

- ułatwienia w zakresie obrotu olejami opałowymi (zmniejszenie obowiązków informacyjnych oraz zastąpienie obecnej kontrowersyjnej i kosztownej sankcji w podatku akcyzowym nałożonej na sprzedawcę olejów za nieterminowe przekazanie do organu celnego zestawienia oświadczeń od nabywców karą grzywny z kodeksu karno-skarbowego, proporcjonalną do skali przewinienia),

- wprowadzenie wiążącej informacji akcyzowej (WIA) w zakresie podatku akcyzowego (możliwość uzyskania wiążącej organy podatkowe informacji w zakresie klasyfikacji taryfowej oraz rodzaju wyrobu akcyzowego - zwiększenie pewności prawnej przedsiębiorców),

- umożliwienie wydania znaków akcyzy producentom wina będącym rolnikami(zapewnienie podstaw prawnych dla sprzedaży wina przez rolników, usunięcie luki prawnej w tym zakresie).

ZWOLNIENIE Z PIT wartości świadczenia bezpłatnej pomocy prawnej uzyskanej przez osoby niezamożne korzystające z pomocy społecznej oraz uzyskujące zasiłki rodzinne (zwiększenie dostępności bezpłatnych porad prawnych).

UŁATWIENIE W STOSOWANIU USTAWY O KREDYCIE KONSUMENCKIM DO UMÓW LEASINGU (doprecyzowanie, że obowiązki nałożone na firmy leasingowe w zakresie tej ustawy nie dotyczą co do zasady umów leasingu operacyjnego).

ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU DO ORZECZEŃ SĄDÓW I TRYBUNAŁÓW, JAKO INFORMACJI PUBLICZNEJ.

ZMNIEJSZENIE OBOWIĄZKÓW WOBEC GIODO W ZAKRESIE REJESTRU DANYCH OSOBOWYCH.

(źródło MG)