Wersja do wydrukuSend by emailWersja PDF

Zamożność finansowa netto gospodarstw domowych w Europie Środkowo-Wschodniej

Obrazek
27 maja 2014

Pomimo że, gospodarstwa domowe z Europy Środkowo-Wschodniej szybko doganiają te z Europy Zachodniej, to jednak ciągle w kategoriach PKB ich zamożność odpowiada jednej czwartej średniego dochodu gospodarstwa ze „starej” Unii. Tym samym można zakładać dalszy wzrost dochodu tych pierwszych.


W ciągu najbliższych lat klienci będą coraz chętniej inwestować w fundusze inwestycyjne i emerytalne oraz produkty ubezpieczeniowe. Jednak proces ten będzie zachodził stopniowo, klienci nadal będą preferować posiadanie gotówki i zakładanie lokat bankowych. Po stronie zobowiązań, wyłączając Rosję i Turcję, kredyty mieszkaniowe będą rosły szybciej niż kredyty konsumenckie. Banki pozostaną głównymi pośrednikami finansowymi w tym regionie Europy, z nową rolą – doradców finansowych rodzin.

Zamożność gospodarstw domowych (nie uwzględniając kredytów) regionu Europy Środkowo-Wschodniej uległa niemal podwojeniu od 2004 r. zbliżając się do poziomu 780 mld euro w 2013 r. Niemniej, z punktu widzenia PKB sytuacja finansowa tych gospodarstw odpowiada około jednej czwartej średniego poziomu zamożności notowanego w głównych krajach rozwiniętych, co pozwoli na dalsze nadrabianie dystansu pomiędzy krajami starej i nowej Unii. Niemniej

jednak, globalny kryzys finansowy z lat 2008-2009 i, w nieco mniejszym stopniu niezależny od niego europejski kryzys zadłużeniowy z 2011 r., spowodowały okresowy spadek oszczędności, wynikający głównie ze strat na rynkach kapitałowych, a także ze zmian w strukturze aktywów finansowych. Dla porównania, w roku 2013 oszczędności gospodarstw domowych w Austrii, Niemczech i Włoszech wynosiły 6 800 mld euro. Takie są główne wnioski wynikające z najnowszego badania opublikowanego przez Departament Analiz Strategicznych w UniCredit.

Różnica w rozwoju finansowym krajów Europy Środkowo-Wschodniej i bardziej rozwiniętych rynków jest widoczna przede wszystkim w aktywach, a nie po stronie pasywów.
„Sytuacja finansowa rodzin z Europy Środkowo-Wschodniej nadal będzie zbliżała się do poziomu obserwowanego w Europie Zachodniej. Stanie się tak głównie za sprawą wzrostu w zakresie oszczędności i inwestycji", powiedział Prezes Pionu CEE w UniCredit, Gianni Franco Papa.

Umiarkowane przesunięcie w kierunku bardziej złożonych produktów oszczędnościowych przy dalszej dominacji aktywów gotówkowych.
W strukturze aktywów finansowych, nadal większość stanowią „aktywa gotówkowe", obejmujące gotówkę i lokaty bankowe. W związku z globalnym kryzysem finansowym w latach 2008-2009, gospodarstwa domowe Europy Środkowo-Wschodniej spieniężyły znaczącą część kapitałów. Następnie powoli zaczęły wracać do inwestowania w aktywa zinstytucjonalizowane, takie jak: fundusze inwestycyjne i emerytalne oraz produkty ubezpieczeniowe,
co wskazuje na powrót do oszczędzania długofalowego i na wzrost zaufania do rynku. „Umiarkowane przechodzenie na aktywa zinstytucjonalizowane będzie kontynuowane w najbliższych latach, z tym, że „aktywa gotówkowe” pozostaną dominującą kategorią w portfelu oszczędności, przy pewnym zróżnicowaniu pomiędzy krajami", podkreśliła Carmelina Carluzzo, zastępca dyrektora departamentu Analiz Strategicznych dla CEE w UniCredit.

Obecna sytuacja makroekonomiczna sprzyja wzmocnieniu lokalnych rynków kapitałowych, ułatwiając rodzinom dywersyfikację możliwości alokacji oszczędności, a bankom - optymalizację krajowych źródeł finansowania.

Kredyty mieszkaniowe będą rosły szybciej w porównaniu z konsumenckimi. Jest to związane z mniejszym ukredytowieniem klientów produktami hipotecznymi.
„Przez ostatnie lata, mimo zróżnicowania w poszczególnych krajach, kredyty mieszkaniowe zazwyczaj wzrastały szybciej niż konsumenckie", oświadczył Gianni Franco Papa i dodał: „oczekujemy dalszego utrzymywania się tej tendencji, mimo że w niektórych krajach Europy Środkowo-Wschodniej rodziny będą zmieniać strukturę zadłużenia". W okresie od 2004 r. do 2008 r. kredyty mieszkaniowe rosły w skumulowanym rocznym tempie 37,8 procent, natomiast w okresie 2008-2013 r. CAGR wyniósł 8,2 procent. Skumulowane roczne wskaźniki wzrostu kredytów konsumenckich wynosiły odpowiednio 31,6 i 0,8 procent. W ubiegłym roku kredyty mieszkaniowe stanowiły 57 procent wszystkich zobowiązań finansowych gospodarstw domowych tego regionu***.

W 2013 roku, zobowiązania finansowe ogółem stanowiły 21 procent PKB w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, podczas gdy w Austrii, Niemczech i Włoszech - 59 procent. Dla porównania, aktywa finansowe ogółem to 48 procent PKB regionu CEE, a 207 procent w Austrii, Niemczech i Włoszech.

Banki pozostaną ważnym pośrednikiem finansowym
Tradycyjne produkty bankowe nadal będą się cieszyć popularnością. Dlatego banki pozostaną głównym pośrednikiem finansowym w Europie Środkowo-Wschodniej. „W Europie Środkowo-Wschodniej, banki mają dalsze możliwości zwiększania swojej roli - doradców finansowych obsługujących gospodarstwa domowe”, podsumowała Carmelina Carluzzo dodając, że „pozwoli to gospodarstwom domowym osiągnąć właściwą równowagę pomiędzy inwestycjami finansowymi, a zadłużeniem, wzmacniając tym samym zdrowy cykl gospodarki lokalnej, która dopiero niedawno wróciła na ścieżkę wzrostu".

Pierwsi w Europie Środkowo-Wschodniej pod względem kompetencji i sieci
UniCredit nadal uważa Europę Środkowo-Wschodnią za „lokomotywę wzrostu" i pragnie pozostać inwestorem w tym regionie w kolejnych latach. UCG działa za pośrednictwem rozległej sieci niemal 3 600 oddziałów w 14 krajach, które tworzą około 30procent całego przychodu Grupy. Przy pomocy Biur Międzynarodowych, UniCredit obsługuje ponad 19 tysięcy klientów z wielu krajów Europy Środkowo-Wschodniej. „Na przestrzeni ostatnich dwóch lat pozyskaliśmy około 1,4 mln nowych klientów detalicznych w Europie Środkowo-Wschodniej", oświadczył Prezes Pionu CEE w UniCredit Gianni Franco Papa podkreślając, że „aby podtrzymać ten dobry trend, skupiamy się teraz na dalszej integracji tradycyjnych kanałów bankowości z kanałami wirtualnymi i przekształcenia naszego modelu biznesowego w wielokanałową obsługę bankową". Wypracowując trwałe relacje z klientami, UniCredit koncentruje się właśnie na kliencie, prostych produktach i procesach, a także na innowacyjności i nowych technologiach.

Bank Pekao - osiągając najlepsze wyniki wspiera podstawowe wartości społeczne
Bank Pekao jest wiodącym bankiem w Polsce. Blisko 4,5 mln klientów indywidualnych, 260 tys. małych i średnich firm oraz 18 tys. klientów korporacyjnych powierzyło swoją finansową przyszłość Bankowi Pekao. Uznany model działalności Pekao, podobnie jak sprawdzone strategie i cele pozwalają w pełni wykorzystywać istniejący potencjał i zapewniają trwałą przewagę konkurencyjną.

Bank Pekao odgrywa ważną rolę w stymulowaniu rozwoju gospodarczego kontynuując politykę finansowania polskich rodzin i świadczenia usług na rzecz biznesu. W 2013 r. Pekao przyznał kredyty detaliczne o łącznej wartości 11 mld złotych zwiększając zaangażowanie kredytowe o 9,2 procent rok do roku do kwoty 44,5 mld złotych. Korporacyjny portfel kredytowy wzrósł o +3,8% do kwoty 65 mld złotych. Bank pozostaje głównym kredytodawcą dla projektów infrastrukturalnych w Polsce, przez co promuje rozwój kraju i pomaga w podnoszeniu jakości życia polskiego społeczeństwa.

Filozofią Banku Pekao jest podejście zorientowane na klienta. W 2013 r. Pekao pozyskał blisko 450 tysięcy nowych klientów dzięki innowacyjnej ofercie, która była polecana przez samych klientów, a także dzięki zaangażowaniu pracowników. Bank z powodzeniem zinstytucjonalizował te działania w ramach projektu Klientomania, który jest kontynuowany także w 2014 roku.

Pekao przewiduje, że kształt polskiego sektora bankowego w nadchodzących latach będzie zależał od zmian ludnościowych wynikających ze stagnacji demograficznej, starzenia się społeczeństwa, rosnącej liczby osób obsługiwanych przez banki i dalszego bogacenia się ludności. Liczba klientów korzystających z wielokanałowej obsługi będzie coraz większa, lecz zapotrzebowanie na usługi świadczone przez oddziały pozostanie na wysokim poziomie. Z tych powodów Pekao będzie instytucją innowacyjną, zorientowaną na klienta, dostosowującą się do zmieniających się potrzeb i oczekiwań wszystkich grup klientów.

„Mamy ambicje być nie tylko solidnym i pewnym bankiem, lecz także instytucją wspierającą rozwój gospodarczy i główne wartości naszego społeczeństwa. Dążymy do wzmacniania społeczeństwa równych szans, promowania wzrostu gospodarczego i poprawy jakości życia" -oświadczył Prezes Zarządu Banku Pekao, Luigi Lovaglio.

*** Dane w tym akapicie dotyczą regionu CEE bez Rosji i Turcji